Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) beschrijven de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de mobiele applicatie “Byewaste” (“Mobiele applicatie” of “Service”) en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk “Services” ). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en de ontwikkelaar van deze mobiele applicatie (“Operator”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een ​​dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" zullen verwijzen naar aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet accepteren en kunt u geen toegang krijgen tot en geen gebruik maken van de Mobiele Applicatie en Diensten. Door gebruik te maken van de Mobiele Applicatie en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en dat u ermee instemt op basis van de voorwaarden van deze Overeenkomst. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en de Operator, ook al is deze elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en dat deze uw gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten regelt.


Accounts en lidmaatschap

Overeenkomst garandeert en verklaart u dat u ten minste 13 jaar oud bent. Als u een account aanmaakt in de Mobiele Applicatie, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de naam van het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en de Services kunt gaan gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw eigen handelen of nalaten hiervan, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.


Externe links

Hoewel de Mobiele Applicatie en Diensten kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, enz.), impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, steun van of aansluiting bij een gekoppelde bron, tenzij dit specifiek staat vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van alle bronnen die u via een link in de mobiele applicatie opent, zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere externe bronnen is op eigen risico.


Verboden gebruik

Naast de andere voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Mobiele Applicatie en Diensten of Inhoud te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) voor het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap van anderen; (f) voor het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Mobiele Applicatie en Diensten, producten en diensten van derden, of het internet zal beïnvloeden; (h) voor spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (i) voor enig obsceen of immoreel doel; of (j) om de beveiligingsfuncties van de mobiele applicatie en services, producten en services van derden of internet te verstoren of te omzeilen. We hebben het recht om uw gebruik van de mobiele applicatie en services te beëindigen wegens schending van deze voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

"Intellectuele eigendomsrechten" heeft betrekking op alle huidige en toekomstige rechten die zijn verleend door de wet, het gewoonterecht of het eigen vermogen in of in verband met auteursrechten en gerelateerde rechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien, uitvindingen, goodwill en het recht om te vervolgen voor uitvindingen, gebruiksrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, geregistreerd of niet-geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen en rechten die moeten worden aangevraagd en verleend, rechten om voorrang te claimen op dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteit die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan of zullen bestaan. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom aan u over dat eigendom is van de Operator of derden, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij de Operator. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Mobiele Applicatie en Diensten, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Operator of zijn licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Mobiele Applicatie en Diensten kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van de Operator of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.


Beperkingen op de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de Operator, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekkings- of gevolgschade jegens enig persoon (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijfsleven, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) ongeacht de oorzaak, onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief, maar niet beperkt tot, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van de Operator en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten aan u zijn betaald door de Operator voor de periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis die aanleiding gaf tot dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of als het essentiële doel ervan niet wordt bereikt.


Vrijwaring

U stemt ermee in de Operator en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers schadeloos te stellen en vrij te waren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit enige beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van de mobiele applicatie en services of opzettelijk wangedrag van uw kant.


Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze geen toepasselijke wetten schenden en worden ingeperkt voor zover nodig, zodat ze deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig maken of niet afdwingbaar. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is het de bedoeling dat de partijen op basis van de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot diens onderwerp. Al deze overige bepalingen of delen daarvan blijven in dit geval volledig van kracht.


Geschillenbeslechting

De totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden overzien door het materiële en procedurele recht van Nederland, ongeacht de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, het Nederlands recht. De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in Nederland, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.


Wijzigingen

We behouden het recht om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Mobiele Applicatie en Diensten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We brengen u naar eigen oordeel mogelijk ook op andere manieren, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.
Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders aangegeven. Als u de Mobiele Applicatie en Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van de herziene Overeenkomst (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen.


Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Mobiele Applicatie en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u geen toegang krijgen tot of gebruikmaken van de Mobiele Applicatie en Diensten. Dit beleid is samengesteld met behulp van de generator voor algemene voorwaarden.


Contacteer ons

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze Overeenkomst, moedigen we u aan om contact op te nemen via het onderstaande mailadres:

info@byewaste.app

Dit document werd voor het laatst geüpdatet op 1 Juli 2020.